ප්‍රතිඵල 2ම පෙන්වමින්

MI LCD Writing Tablet 13.5″

LKR 7,499.00

Xiaomi Mi Pad 5 (අඟල් 11 සංදර්ශකය)

රුපියල් 129,999.00 රුපියල් 159,999.00