ප්‍රතිඵල 3ම පෙන්වමින්

Amazon Kindle, 2019 (Kindle E-Reader 10th Generation)

රුපියල් 29,999.00

Amazon Kindle Paperwhite (10 වන පරම්පරාව - 2018 නිකුතුව)

රුපියල් 29,999.00LKR 35,999.00

Amazon Fire HD 10 Tablet (10.1″ 1080p full HD display, 32 GB – 9th Gen, 2019 Release)

රුපියල් 31,999.00