ප්‍රතිඵල 7ම පෙන්වමින්

Addlink micro SD 64GB XC (Class U3) 100MB/s

රුපියල් 3,999.00

Addlink micro SD 128GB HC(පංතිය 10) 100MB/s

රුපියල් 6,999.00

Addlink micro SD 32GB HC(පංතිය 10) 85MB/s

රුපියල් 2,999.00

SanDisk 128GB Ultra MicroSDXC UHS-I මතක කාඩ්පත 120MB/s

රුපියල් 6,000.00

SanDisk 256GB Ultra MicroSDXC UHS-I මතක කාඩ්පත 120MB/s

රුපියල් 8,999.00

Lexar High Proformance 64GB මතක කාඩ්පත

රුපියල් 2,750.00

Lexar High Performance 32GB මතක කාඩ්පත

රුපියල් 1,750.00

Micro SD කාඩ්