මාෂල් ඇම්බර්ටන් අතේ ගෙන යා හැකි බ්ලූටූත් ස්පීකර්

රුපියල් 64,999.00 රුපියල් 68,499.00

මාෂල් ස්ටොක්වෙල් II අතේ ගෙන යා හැකි බ්ලූටූත් ස්පීකර්

LKR 89,999.00

Marshall Acton II Wireless Speaker – Brown

LKR 109,999.00

Marshall Willen Wireless Portable Speaker

LKR 49,999.00

මාෂල් ස්ටැන්මෝර් III

රුපියල් 179,999.00

මාෂල් වෝබර්න් II

රුපියල් 224,999.00

මාර්ෂල් කිල්බර්න් II අතේ ගෙන යා හැකි බ්ලූටූත් ස්පීකරය

LKR 134,999.00

Marshall Stanmore II Bluetooth Speaker

රුපියල් 149,999.00