ප්‍රතිඵල 3ම පෙන්වමින්

Harman Kardon Onyx Studio 8 රැහැන් රහිත ස්පීකර්

LKR 99,999.00

Harman Kardon Citation ONE Speaker

රුපියල් 33,999.00

Harman Kardon Onyx Studio 7 අතේ ගෙන යා හැකි රැහැන් රහිත බ්ලූටූත් ස්පීකර්

LKR 81,999.00LKR 84,999.00