ප්‍රතිඵල 5ම පෙන්වමින්

Amazon Echo Dot (3rd Gen) - ඇලෙක්සා සමඟ ස්මාර්ට් ස්පීකරය

LKR 13,499.00

Amazon Echo Dot (4th Gen) – Smart speaker with Alexa

LKR 16,999.00රුපියල් 17,999.00

Amazon Echo Dot (5th Gen, 2022 release) | Smart speaker with Alexa

රුපියල් 20,999.00

Amazon Echo Dot with Clock (4th Gen) – Smart Speaker with Alexa

රුපියල් 23,999.00

Amazon Echo Dot 5th Gen, 2022 නිකුත් කිරීම ඔරලෝසුව සමඟ | ස්මාර්ට් ස්පීකරය

LKR 24,999.00