ප්‍රතිඵල 18ම පෙන්වමින්

Xiaomi Mi Band 6 (ගෝලීය අනුවාදය) - කළු

රුපියල් 13,999.00

Xiaomi Mi Band 7 Smart Fitness Band

LKR 16,499.00

IMILAB W01 Fitness Smart Watch

LKR 8,999.00

Xiaomi MI Band 5 (ගෝලීය අනුවාදය)

රුපියල් 9,999.00

Xiaomi Smart Band 7 Pro

LKR 26,999.00

Mi band 5/ band 6/ band 7/ band 7 pro LITO Tempered Glass

LKR 399.00රුපියල් 599.00

Xiaomi Watch S1 Active Smartwatch

රුපියල් 44,999.00

Xiaomi Watch S1 Smartwatch

රුපියල් 59,999.00

Xiaomi Watch S1/ S1 Active LITO Tempered Glass

රුපියල් 799.00

Redmi Watch 2 Lite Smart ඔරලෝසුව

රුපියල් 19,999.00

Xiaomi MI ඔරලෝසු ලයිට්

රුපියල් 12,999.00

Amazfit Bip 3 Smart Watch

රුපියල් 14,999.00

Redmi Smart Band Pro Fitness Band

රුපියල් 17,499.00

Xiaomi Mi Smart Band 5 ආරෝපණ කේබලය

රුපියල් 900.00

Mi Band 5/6 පටිය

රුපියල් 599.00

Xiaomi Mi ඔරලෝසුව

රුපියල් 24,999.00

Xiaomi Mi Smart Band 4 ආරෝපණ කේබලය

රුපියල් 900.00

Amazfit GTR 3 Smartwatch සමඟ Alexa බිල්ට්-ඉන්

රුපියල් 54,999.00

Xiaomi