ප්‍රතිඵල 4ම පෙන්වමින්

Xiaomi Mi ස්මාර්ට් ඔරලෝසුව

රුපියල් 14,999.00

Google Nest Hub Smart Display සමඟ Google සහකරු (2වන පරම්පරාව)

LKR 34,999.00

Amazon Echo Show 5, Alexa සමඟ | 2වන පරම්පරාව (2021 නිකුතුව)

රුපියල් 39,999.00

Amazon Echo Show 5 - Alexa සමඟ Smart display (1st Gen, 2019 නිකුතුව)

රුපියල් 27,499.00