1 තවත් ComfoBuds Pro TWS ඉයර්ෆෝන්

LKR 23,999.00

තවත් SonoFlow රැහැන් රහිත ANC හෙඩ්ෆෝන්

රුපියල් 24,999.00

1තවත් PistonBuds Pro Wireless Earphones

LKR 16,999.00

1MORE EVO සත්‍ය රැහැන් රහිත ක්‍රියාකාරී ශබ්ද අවලංගු කිරීමේ හෙඩ්ෆෝන් - කළු

LKR 42,499.00

තවත් ComfoBuds Z True Wireless In-Ear Headphones

රුපියල් 24,999.00

1 තවත් ComfoBuds 2 TWS ඉයර්ෆෝන්

LKR 18,999.00

තවත් 1 ComfoBuds Mini True Wireless Noise Cancelling Earbuds

රුපියල් 29,999.00

තවත් 1 ColorBuds 2 සත්‍ය රැහැන් රහිත හෙඩ්ෆෝන්

රුපියල් 24,999.00