ප්‍රතිඵල 8ම පෙන්වමින්

Mi Home Security Camera C200 (1080P)

LKR 12,499.00

Mi Home Security Camera C300 (2K 360°)

LKR 15,499.00

Mi Home Security Camera 360° 1080P

රුපියල් 13,999.00

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

රුපියල් 19,499.00

Mi 360° ගෘහ ආරක්ෂක කැමරාව 2K

රුපියල් 16,999.00

IMILAB 1080P Wireless Smart Home Security Camera Basic

රුපියල් 7,499.00

IMILAB EC2 1080P එළිමහන් රැහැන් රහිත ආරක්ෂක කැමරාව

රුපියල් 16,999.00LKR 17,999.00

Xiaomi Mi රැහැන් රහිත එළිමහන් 1080p ආරක්ෂක කැමරා කට්ටලය

රුපියල් 29,999.00

ආරක්ෂක කැමරාව