පසුපස කැමරාව සහිත 70mai Dash Cam Pro Plus+ A500s

රුපියල් 34,999.00

24H වාහන නැවැත්වීමේ අධීක්ෂණය සඳහා 70mai Hardwire කේබල් කට්ටලය

රුපියල් 5,999.00

70mai Dash Cam Lite D08

රුපියල් 19,999.00

70mai Dash Cam Pro Plus+ A500

LKR 27,999.00

70mai Smart Dash Cam 1S D06

LKR 14,999.00

පසුපස කැමරාව සහිත 70mai Dash Cam A400

රුපියල් 15,499.00

70mai Dash Cam 4K A800S පසුපස කැමරාව සමඟ

රුපියල් 49,999.00

70mai Dash Cam 4K A800

LKR 36,999.00

Powerology Dash Camera Pro -Black

රුපියල් 22,999.00

ඩෑෂ් කැමරාව