පසුපස කැමරාව සහිත 70mai Dash Cam Pro Plus+ A500s

රුපියල් 34,999.00

70mai Smart Dash Cam 1S D06

LKR 14,999.00

24H වාහන නැවැත්වීමේ අධීක්ෂණය සඳහා 70mai Hardwire කේබල් කට්ටලය

රුපියල් 5,999.00

70mai Dash Cam Lite D08

රුපියල් 19,999.00

70mai Dash Cam Pro Plus+ A500

LKR 27,999.00

Xiaomi Mi අතේ ගෙන යා හැකි ඡායාරූප මුද්‍රණ කඩදාසි (2×3-අඟල්, 20-පත්‍ර)

රුපියල් 3,749.00

Mi Home Security Camera C200 (1080P)

LKR 12,499.00

Xiaomi Sphere කැමරා කට්ටලය 360

රුපියල් 24,999.00

Mi Home Security Camera C300 (2K 360°)

රුපියල් 15,499.00

Fujifilm Instax Mini 11 Camera

LKR 33,999.00

GoPro HERO 11 - කළු

LKR 179,999.00

Mi Home Security Camera 360° 1080P

රුපියල් 13,999.00

Imilab 1080P Full HD වෙබ් කැමරාව

රුපියල් 6,999.00

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera 2K Pro

රුපියල් 19,499.00

Mi 360° ගෘහ ආරක්ෂක කැමරාව 2K

රුපියල් 16,999.00

Logitech C310 HD 720p WebCam

රුපියල් 7,499.00

Xiaomi Mi Portable Pocket Photo Printer

රුපියල් 19,999.00

IMILAB 1080P Wireless Smart Home Security Camera Basic

රුපියල් 7,499.00

පසුපස කැමරාව සහිත 70mai Dash Cam A400

රුපියල් 15,499.00

70mai Dash Cam 4K A800S පසුපස කැමරාව සමඟ

රුපියල් 49,999.00

DJI OM 5 3-Axis Smartphone Gimbal Stabilizer

රුපියල් 56,999.00

Logitech C270 720P HD වෙබ් කැමරාව

රුපියල් 6,499.00

IMILAB EC2 1080P එළිමහන් රැහැන් රහිත ආරක්ෂක කැමරාව

රුපියල් 16,999.00රුපියල් 17,999.00

70mai Dash Cam 4K A800

LKR 36,999.00

Powerology Dash Camera Pro -Black

රුපියල් 22,999.00

Xiaomi Mi රැහැන් රහිත එළිමහන් 1080p ආරක්ෂක කැමරා කට්ටලය

රුපියල් 29,999.00

Mi ක්රියාකාරී කැමරාව 4K

රුපියල් 18,000.00

කැමරා